Vážení klienti a obchodní partneri,
V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) sme pristúpili k revízii postupov pri spracúvaní osobných údajov. Vo vzťahu k spracúvaniu vašich osobných údajov. Zároveň vám poskytujeme nasledovné základné informácie: 

Prevádzkovateľom osobných údajov je: Victory Fitness s.r.o., so sídlom: J. Nerudu 412/10, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46128123.

Kde sa na nás môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa problematiky ochrany Vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese:  info@victoryfitness.sk.

Účelom spracovania osobných údajov je poskytovanie služieb osobného trénera a doplnkové služby (tréningové plány, evidencia tréningov a ďalšie súvisiace produkty a služby).

Rozsah spracúvania osobných údajov: meno, priezvisko, email a telefónny kontakt, prihlasovacie meno a heslo, cookies.

Zdroj osobných údajov: Osobné údaje získavame priamo od našich klientov. Tieto osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie zmluvných vzťahov.

Právny základ spracovania osobných údajov je plnenie zmluvných povinností a predzmluvných vzťahov.

Príjemcovia osobných údajov: Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť našim zazmluvneným osobným trénerom, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou pri spracúvaní osobných údajov a sú poučený o postupoch pri spracúvaní osobných údajov. Pre sledovanie návštevnosti, trendov, úspešnosti našich kampaní a obsahu, či konverzie do kúpy produktov využívame tiež nástroj Google Analytics.

Doba uchovávania osobných údajov: Daňové doklady s vašimi údajmi sú uchovávané 10 rokov od skončenia kalendárneho roku, v ktorom boli vystavené.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov: 

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

  • Právo na informácie o spracúvaní vašich osobných údajov: Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, dobe uchovávania, výmazu vašich osobných údajov.
  • Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k informáciám podľa predchádzajúceho bodu. Na základe osobitnej žiadosti máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
  • Právo na opravu: Ak zistíte, že spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje, máte právo na opravu takýchto osobných údajov. Prosím informujte nás o prípadných chybách vo vašich osobných údajoch.
  • Právo na výmaz: Ako dotknutá osoba máte právo o vymazanie vašich osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie). Toto právo však nie je absolútne a Vaše osobné údaje nemusíme vymazať, ak na ich spracúvanie máme oprávnený záujem, alebo iný právny základ (napr. ak nám spracúvanie údajov vyplýva z uzatvorenej zmluvy alebo zo zákona). Takéto osobné údaje budú vymazané až po splnení ich účelu.
  • Právo na obmedzenie spracovania: Máte právo na obmedzenie osobných údajov, najmä ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti, alebo ak máte podozrenie, že spracúvanie osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov, alebo žiadate miesto toho obmedzenie ich použitia.
  • Právo na prenositeľnosť údajov: Po splnení právom predpokladaných podmienok nás môžete požiadať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje potom v zodpovedajúcom formáte poskytneme Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné technické prekážky.
  • Právo namietať: Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov.
  • Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov: S Vašim podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ako postupujeme pri vybavovaní vašich žiadostí a podnetov? 

Pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie vašej totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo osobne v mieste podnikania prevádzkovateľa.

Každá vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompletne posúdená, pričom o výsledku vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné.

V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo domáhať sa ochrany Vašich práv súdnou cestou.

Dochádza k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú primárne spracúvané v Európskej únii, v prípadne v krajinách o ktorých Európska komisia rozhodla, že ide o krajiny, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Zoznam týchto krajín, nájdete tu:  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany

Ako môžete odvolať súhlas? 

Súhlas je založený na princípe dobrovoľnosti a máte právo kedykoľvek svoj súhlas úplne alebo sčasti odvolať. V prípade odvolania súhlasu bude spracúvanie osobných údajov založených na súhlase bezodkladne ukončené. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na udelenom súhlase pred jeho odvolaním.

Tieto podmienky ochrany súkromia nadobúdajú platnosť od 25.05.2018